Pasirinkite padalinį

Your Cart

TOTAL 0 ITEMS IN CART
Menu
Shop
Category
Department
Account

KEBAB inn e-parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi KEBAB inn internete parduotuve ir/arba maisto užsakymo sistema (toliau – „KEBAB inn e-parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka KEBAB inn  e-parduotuvėje siūlomas prekes ir/arba paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi KEBAB inn e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2.  KEBAB inn e-parduotuvė yra viešojo maitinimo įstaigos KEBAB inn parduotuvė internete, skirta vartotojams, kurie perka KEBAB inn gaminamus patiekalus ir/arba kitus maisto ir su juo susijusius produktus asmeniniams savo poreikiams tenkinti.

1.3. KEBAB inn e-parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Egas.eu“, įmonės kodas 302975986, PVM mokėtojo kodas LT100007450619, buveinės adresas: J. Galvydžio g. 4, Vilnius, Lietuva, LT-08222, (toliau – Pardavėjas).

1.4. KEBAB inn e-parduotuvėje parduodamos prekės nuosavybes teise priklauso Pardavėjui.

1.5.  Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis KEBAB inn e-parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis KEBAB inn e-parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis KEBAB inn e-parduotuve ir joje pirkti turi teisę (i) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (ii) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.6.  Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti KEBAB inn e-parduotuvėje.

1.7.  Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia KEBAB inn e-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.8.  Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo KEBAB inn e-parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių KEBAB inn e-parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių KEBAB inn e-parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.9.  Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant KEBAB inn e-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.10.  Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi KEBAB inn e-parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas KEBAB inn e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti KEBAB inn e-parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.12. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti KEBAB inn e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. Užsakymo pateikimas ir asmens duomenų tvarkymas

2.1.  Pirkėjas, norėdamas naudotis KEBAB inn e-parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo KEBAB inn e-parduotuvės sistemoje pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą (kuriuo bus pateikiamas užsakymo patvirtinimas ir su užsakymo atsiėmimu susijusi informacija), telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą (jeigu yra taikomas).

2.2.  Pirkėjas yra atsakingas, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis. Pateikus (apmokėjus) užsakymą jo atšaukti nebėra galimybės, sumokėti pinigai nėra grąžinami.

2.3.  Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi KEBAB inn e-parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4.  Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis KEBAB inn e-parduotuvės paslaugomis.

2.5.  Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1.  Prekių kainos KEBAB inn e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis KEBAB inn e-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2.  Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokėjimas naudojantis partnerio paslaugomis. Klientas KEBAB inn e-parduotuvės sistemoje nepalieka mokėjimo duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio KEBAB inn e-parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie apmokėjimo būseną.

3.3.  Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik Pardavėjui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas.

3.4.  Užsakymo atsiėmimo laiką Pirkėjas gali pasirinkti iš KEBAB inn e-parduotuvėje pateikiamų apytikslių laikų.

3.5.  PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu iš karto po užsakymo apmokėjimo.

4. Prekių komplektavimas ir atsiėmimas

4.1.  Užsakytas prekes Pirkėjas atsiima užsakymo metu pasirinktame KEBAB inn greito maisto restorane. Pirkėjui padarius klaidą ir prekes užsakius kitame restorane, Pardavėjas neturi galimybės perkelti užsakymo į kitą restoraną, ar jo atšaukti.

4.2.  Pirkėjas prekes užsako bei atsiima pasirinktame KEBAB inn greito maisto restorane jo užsakymo formavimo metu pasirinktu laiku. Esant dideliam užsakymų skaičiui, Pardavėjas savo nuožiūra gali protingumo ribose prailginti pasiėmimo laiką. Pagamintas maistas yra saugomas 2 valandas nuo jo pagaminimo. Po 2 valandų maistas privalo būti utilizuojamas.

4.3.  Esant pageidavimui, už prekių pakavimo paslaugą į popierinius maišelius išsinešimui yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis.

4.4.  Jei Pirkėjas gavo ne visas jo užsakytas prekes, jo pasirinkimu jis gali trūkstamas prekes atsiimti bet kurioje KEBAB inn prekybos vietoje arba Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepateiktas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 7 (septynias) darbo dienas.

4.5.  Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pakuotėje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, prekių lydraštyje ar kitame prekių perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių atsiėmimo metu) informuoti apie tai Pardavėją. 

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1.  Pardavėjas neatsako už tai, kad KEBAB inn e-parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. KEBAB inn e-parduotuvėje internete pateikiamos patiekalų nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio ir protingumo ribose gali skirtis nuo realiai pagaminto patiekalo.

5.2.  Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už KEBAB inn e-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą. 

5.3.  Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

6. Pretenzijų dėl prekių pateikimas

6.1. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pateiktų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo prekių pristatymo KEBAB inn e-parduotuvėje, skiltyje „Kontaktai“. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką, užsakymo numerį ir apmokėjimą įrodančius dokumentus (el. paštu gautą sąskaitą - faktūrą).

6.2. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Padavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).